Statuten

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOUTENSE SKATE- EN SCHAATSVERENIGING (HSSV)
 
 
Artikel 1, algemene bepalingen
1.       De vereniging genaamd Houtense Skate- en Schaatsvereniging (HSSV), hierna te noemen "de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 21 april 2007 en is gevestigd te Houten.
2.       Het huishoudelijk  reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 21 april 2007.
 
Artikel 2, leden
a.       De vereniging bestaat uit:
          - leden
          - jeugdleden
          - ereleden
b.       Jeugdleden zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 
Artikel 3, ereleden
1.       Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
 
Artikel 4, donateurs
1.       De vereniging kent naast leden donateurs.
2.       Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die ter ondersteuning van de vereniging al of niet periodiek een financiële bijdrage storten en door het bestuur als zodanig zijn aanvaard.
3.       Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
4.       De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.
5.       Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 
 
Artikel 5, het lidmaatschap
1.       De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop tenminste de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voorletters, roepnaam, adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.
2.       De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3.       Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNSB.
 
Artikel 6, aanneming van leden
1.       Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris namens het bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 
Artikel 7, Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1.       Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
2.       Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen, wedstrijden en evenementen.
3.       Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
4.       Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5.       Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6.       Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7.       Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.
8.       Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de KNSB
 
Artikel 8, straffen
1.       Straffen opgelegd door de KNSB, dienen door de leden zelf te worden betaald.
2.       Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf van de KNSB een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
3.       Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient binnen 6 maanden na het opleggen van de straf aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering door middel van een aangete­kend schrij­ven, te richten aan de secretaris van de vereni­ging.
 
Artikel 9, bestuur
1.     Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
        a.     de algemene leiding van zaken;
        b.     de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
        c.     het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
        d.     benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
2.     Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur zulks wensen.
3.     Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
4.     Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen.
        Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkre­gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.
 
Artikel 10, bestuursverkiezing
1.     De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. Bij de aanbieding van deze agenda aan de leden dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.
2.     Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat, eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.
 
Artikel 11, commissies
1.     Naast de kascommissie, geregeld in de statuten (art. 11 lid 3) zijn er in principe 2 vaste commissies, te weten:
        1. Sport- en Activiteitencommissie
                    2. Communicatie-, publiciteits- en sponsorcommissie
2.     Zowel het bestuur als de algemene vergadering zijn bevoegd tot instelling van commissies.
3.     De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor een periode van maximaal 3 jaar of totdat de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.
4.     Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.
5.     Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
6.     Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
7.     Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.
 
 
Artikel 12, contributie
1.     De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld waarvoor verschillende, jaarlijkse contributies gelden.
2.     Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 
 
Artikel 13, aansprakelijkheid van de leden
1.     Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.
 
Artikel 14, communicatie aan de leden
Verenigingsinformatie is toegankelijk voor alle leden, donateurs en belangstellenden.
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging en haar leden in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen. De commissie communicatie, publiciteit en sponsoring is verant­woorde­lijk voor het samenstel­len en publiceren van de verenigingsinformatie.
 
 
 
Artikel 15, sponsoring
De algemene ledenvergadering kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
 
Artikel 16, wijziging van het huishoudelijk reglement
1.     Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2.     Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.
3.     Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
 
Artikel 17, slotbepalingen
1.     Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2.     Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
        Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na de publicatie van een artikel als bedoeld in Artikel 17, waarin de tekst van het regle­ment als bijlage is opgeno­men.
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 18 september 2008